HDSD HCM: Hướng dẫn lập dự toán HCM theo quyết định 2207 ...

Ngày 18/06/2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định về việc "công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng quý 1 và 2 năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 của UBND thành phố […]

Đọc thêm

Quyết định 2207/QĐ-UBND 2020 công bố giá ca máy thiết bị ...

Quyết định 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đọc thêm

ẨN KỸ THUẬT QUỐ QCVN 67 : 2013/BGTVT

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, kiểm tra, nhập khẩu, thiết kế, sản xuất, hoán cải, thử nghiệm và khai thác sử dụng các thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải, công trình biển trên phạm vi cả nước. 3.

Đọc thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20 …

Căn cứ Công văn số 17/SYT-KHTC ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đọc thêm

Công Báo - Thành phố Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh City

14/05/2021. 29-04-2021. Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền ...

Đọc thêm

Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2011 về xếp loại các tuyến ...

(Kèm theo phụ lục bảng chi tiết các tuyến đường) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Khobạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ...

Đọc thêm

Quyết định 583/QĐ-TCHQ 2019 Danh mục hàng hóa xuất nhập ...

Quyết định 583/QĐ-TCHQ năm 2019 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Đọc thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG …

QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khỏe; QCVN 06:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; QCVN 07:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ...

Đọc thêm

Giới thiệu chung - Ho Chi Minh City

HCM. Điện thoại:3 8.290.451- 38.237.439. Số Fax 38.290.458. Hộp thư điện tử: [email protected] . Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ...

Đọc thêm

Quyết định 2178/QĐ-BYT 2020 bổ sung Phụ lục 8 Danh mục mã ...

Quyết định 2178/QĐ-BYT năm 2020 bổ sung Phụ lục 08 Danh mục mã vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6)

Đọc thêm